УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

ПРАКТИКА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ

ПРАКТИКА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ на Доставчика на удостоверителни услуги ИНФОНОТАРИ ЕАД е документ изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (Регламент (ЕС) 910/2014) и приложимото законодателство на Република България.

Основната цел на документа Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги е чрез подробно описание на правилата и политиките, които ИНФОНОТАРИ ЕАД е въвела и съблюдава за извършване на дейността си по предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги, да ги направи публични за потребителите и да предостави средства за всички заинтересовани страни за установяване на съответствието на дейността на Доставчика с разпоредбите и изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014, приложимото законодателство на Република България и на надеждността и сигурността на осъществяваната удостоверителна дейност.

Документът описва техническите и процедурни практики за всички услуги свързани с предоставянето на удостоверителни услуги по издаване и управление на удостоверения за квалифициран електронен подпис, квалифициран електронен печат и квалифицирани електронни времеви печати, както и свързаната с това политика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги.

Практиката може да бъде променяна при необходимост, при промяна на нормативни, технологични и процедурни изисквания, като всяка промяна в него е публично достъпна от всички заинтересовани лица.

 

ПРАКТИКА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ
Версия 2.0 В сила от 09 Юли 2019 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 1,7 MB)

ПРАКТИКА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ
Версия 1.0 В сила от 01 Юни 2017 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 1,7 MB)

НАРЪЧНИК ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
Версия 1.1 В сила от 15 Януари 2014 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 2,1 MB)

НАРЪЧНИК ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
Версия 1.0 В сила от 26 Юли 2013 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 2,2 MB)

НАРЪЧНИК ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА УНИВЕРСАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
Версия 1.0 Одобрен от КРС на 19.12.2005 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 1,8 MB)

За да разгледате документа се изисква инсталиран Adobe Reader Reader