УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

ДАННИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИНФОНОТАРИ

ИНФОНОТАРИ ЕАД
Централен офис: гр.София 1000, ул.Иван Вазов №16
Телефон: (+359 2) 921 08 90
Факс: (+359 2) 987 91 31
e-mail: office@infonotary.com
Вписано в Търговски регистър под номер: 20080402155810/02.04.2008 г.
Регистрация по ЗЕДЕП: Решение № 2379 от 19.12.2005 г. на КРС
Регистрация по ЗЗЛИ: Удостоверение № 0007298 от 03.09.2005 г. на КЗЛД
ЕИК: 131276827
ДДС.No: BG131276827

УПРАВЛЕНИЕ
Таня Явашева - Изпълнителен директор
Георги Маринов - Изпълнителен директор

УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ИНФОНОТАРИ КАТО ДОСТАВЧИК НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

InfoNotary CSP Root - /in-csp-root.cer/
Сериен номер: 1aaf926c8f93af60
Валиден от: 06 Март 2006 г. 20:33:05
Валиден до: 06 Март 2026 г. 20:33:05
Thumbprint - sha1 0446c8bb9a6983c95c8a2e5464687c1115aab74a

i-Notary Q Sign CA - /qs-ca.cer/
Сериен номер: 6898a283716e8837
Валиден от: 09 Март 2006 г. 23:03:09
Валиден до: 09 Март 2025 г. 23:03:09
Thumbprint - sha1 377e8c9a4baf3232de39367ade7f17f393b38492

i-Notary Company Q Sign CA - /cqs-ca.cer/
Сериен номер: 3dcdec354ab7e066
Валиден от: 13 Март 2006 г. 19:06:36
Валиден до: 13 Март 2021 г. 19:06:36
Thumbprint - sha1 e43458f5c49efd788dea146973d9828b5d54ba96

i-Notary Personal Q Sign CA - /pqs-ca.cer/
Сериен номер: 20bfb127f470ff05
Валиден от: 13 Март 2006 г. 18:59:36
Валиден до: 13 Март 2021 г. 18:59:36
Thumbprint - sha1 bba05424da0c3de74b6db520042cb83663564749


THUMBPRINTS НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА НА ИНФОНОТАРИ

За да потвърдите контролните суми за ключовете от удостоверенията ни, можете да се свържете с нас на тел: +359 2 921 08 55 или да изпратите писмено запитване на адрес: гр. София 1000, ул. "Иван Вазов" № 16, или в регистъра на удостоверенията на регистрираните доставчици на удостоверителни услуги в КРС.