Квалифициран
електронен подпис
за физически лица

Начало  •  Удостоверения  •  Е-подпис за физически лица

Какво е квалифициран електронен подпис?

 • Елементи на е-подписа
 • Квалифицирано удостоверение
  Издава се от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги и съдържа данни на подписващото физическо лице (Титуляр), както и данни за издателя и период на валидност

  Криптографско устройство
  Смарт карта - върху нея се записва квалифицираното удостоверение заедно с публичния и частния ключ. Достъпът до записаната информация и създаването на е-подписа става посредством използване на известен само на Титуляря ПИН код.

 • Титуляр
 • Физическо лице или физическо лице, представител на юридическо лице

 • Предназначение
 • Удостоверява самоличността на подписващото лице, показва съгласието му със съдържанието на електронния документ и защитава целостта на документа

 • Правна сила
 • Приравнен на саморъчния подпис пред всички контрагенти

 • Къде се използва
 • Ползване на електронни услуги обмен на документи с администрациятаНАП, НОИ, Агенция по вписванията, Система за сигурно електронно връчване, НЗОК, Регистрация в Бюра по труда, е-свидетелство за съдимост, МВР, Портал на електронни услуги -E-Gov.bg, АСП, МОСВ, Митници, Общински администрации и др.

  Онлайн банкиране – един е-подпис Ви осигурява достъп до информационните системи на различни банки.

  Защитен обмен на информация – подписване на договори, фактури, криптиране на e-mail кореспонденция, въвеждане на безхартиени процеси и др.

  Вземете пълен пакет, който включва – квалифицирано удостоверение, смарт карта, четец, софтуер за управление на смарт карти и софтуер за подписване, пакет TimeStamp

  Пълен пакет КЕП, карта, четец

  За 1 година - 66 лв. с ДДС

  За 3 години - 96 лв. с ДДС

  Издаване на ново удостоверение

  За 1 година - 24 лв. с ДДС

  За 3 години - 54 лв. с ДДС

  Продължаване срока на удостоверение

  За 1 година - 18 лв. с ДДС

  За 3 години - не се поддържа

  Заяви издаване и продължаване

  Клиентски портал

  • Валиден документ за самоличност
  • Нотариално заверено пълномощно, в случай че упълномощавате друго лице да Ви представлява пред Инфонотари
  • Нотариално заверено искане за издаване на квалифицирано удостоверение за електронен подпис на физическо лице, в случай че упълномощавате друго лице: