Квалифициран
електронен подпис/печат
за юридически лица

Начало  •  Удостоверения  •  Е-подпис / печат за юридически лица

Чрез квалифицирания електронен подпис или печат за юридическо лице създавате електронни документи с правна валидност и представлявате онлайн юридическото лице пред държавни и общински администрации, банкови и платежни институции, водите сигурна електронна кореспонденция

Сравни и избери

Квалифициран електронен подпис

 • Физическо лице, представител на юридическото лице
 • Удостоверява самоличността на подписващото лице, показва съгласието му със съдържанието на електронния документ и защитава цялостта на документа
 • Равностойна на саморъчния подпис
 • Смарт карта
 • Изисква непосредствено действие от Титуляра на подписа

 

 • Титуляр
 • Предназначение
 • Правна сила
 • Криптографско устройство
 • Ползване

Квалифициран електронен печат

 • Само юридическо лице
 • Удостоверява надеждния произход, автентичността на електронния документ и защитава неговата цялост.
 • Доказателство, че даден електронен документ е издаден от юридическото лице.
 • Хардуерен криптографски модул! (HSM) или смарт карта
 • Приложими са два начина: Ръчно и Автоматизирано

Сравни и избери

Квалифициран електронен
подпис

Потребител

Физическо лице, представител на юридическото лице

Предназначение

Удостоверява самоличността на подписващото лице, показва съгласието му със съдържанието на електронния документ и защитава целостта на документа

Правна сила

Равностойна на саморъчния подпис

Криптографско устройство

Смарт карта

Създаване

Изисква непосредствено действие от Титуляря на подписа

Квалифициран електронен
печат

Потребител

Само юридическо лице

Предназначение

Удостоверява надеждния произход, автентичността на електронния документ и защитава неговата цялост.

Правна сила

Доказателство, че даден електронен документ е издаден от юридическото лице.

Криптографско устройство

Хардуерен криптографски модул! (HSM) или смарт карта

Създаване

Ръчно и Автоматизирано

Вземете пълен пакет, който включва - квалифицирано удостоверение, смарт карта, четец, софтуер за управление на смарт карти и софтуер за подписване, пакет TimeStamp

Пълен пакет подпис или печат, карта, четец

За 1 година - 102 лв. с ДДС

За 3 години - 175,20 лв. с ДДС

Издаване на ново удостоверение за подпис или печат

За 1 година - 60 лв. с ДДС

За 3 години - 133,20 лв. с ДДС

Продължаване срока на удостоверение

За 1 година - 44,40 лв. с ДДС

За 3 години - не се поддържа

Заяви издаване и продължаване

Клиентски портал

 • Валиден документ за самоличност на заявителя
 • Удостоверение за регистрация или акт за възникване, ако организацията не е вписана в Търговски или друг публичен регистър
 • Нотариално заверено пълномощно, в случай че Титулярят (лицето с делегирани правомощия) е различен от законния представител

  Образец на пълномощно е-подпис

 • В случай на упълномощаване на лице, което да представлява организацията/дружеството и Титуляря пред Инфонотари, е необходимо и нотариално заверено пълномощно за Приносител.

  Образец на пълномощно Приносител

 • Нотариално заверено искане за издаване на квалифицирано удостоверение за електронен подпис на физическо лице с делегирани правомощия, в случай че упълномощавате друго лице:

В зависимост от правната форма, държавата на регистрация и избрания тип удостоверение може да се изискат и допълнителни документи, необходими за установяване на определени обстоятелства и данни.

За допълнителна информация: (02) 921 08 90; 0888 09 77 10; 0889 22 00 75, или e-mail: info@infonotary.com.

 • Валиден документ за самоличност на заявителя
 • Удостоверение за регистрация или акт за възникване, ако организацията не е вписана в Търговски или друг публичен регистър
 • Нотариално заверено пълномощно, овластяващо представителя на юридическото лице, ако заявителят е лице различно от представляващия
 • Образец на пълномощно е-печат

 • Искане за издаване на квалифицирано удостоверение за електронен печат.

 • Договор за удостоверителни услуги - образец

В зависимост от правната форма, държавата на регистрация и избрания тип удостоверение може да се изискат и допълнителни документи, необходими за установяване на определени обстоятелства и данни.

За допълнителна информация: (02) 921 08 90; 0888 09 77 10; 0889 22 00 75, или e-mail: info@infonotary.com.