Отдалечено подписване
InfoNotary One-time signature

Начало  •  Бизнес решения и услуги  •  Отдалечено подписване

Какво е InfoNotary One-time signature?

InfoNotary One-time signature – INOTS е специализирано решение на Инфонотари, разработено да улесни взаимодействието с Вашите клиенти, изцяло по електронен път, където и да се намират, без предварително да притежават удостоверение за електронен подпис. INOTS осигурява нов начин за използване на квалифицирания електронен подпис във Вашите цифрови процеси.

Основни функции

Безхартиен обмен на електронни документи

Регистриране на потребители. Качване (upload), получаване и обработка (вкл. генериране на електронни документи по зададени бланки) на документи. Изпращане на подписаните документи до страните.

Издаване на облачни квалифицирани удостоверения електронен подпис

Идентификация на потребителите, сигурно генериране и съхранение на криптографски ключове за облачен квалифициран електронен подпис/печат на отдалечено устройство за сигурно създаване на квалифициран електронен подпис (RQSCD).

Отдалечено подписване/подпечатване на различни формати на документи

Създаване на отдалечени електронни подписи/печати в различни формати в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 и форматите, определени в международните стандарти ETSI EN 319 122, 132, 142, посредством удостоверено управление и ползване на криптографските ключове в RQSCD, единствено под контрола на Титуляря/Създателя на печат (клиента).

Поверителност на информацията

Услугата гарантира целостта и поверителността на документите, които се подписват.

Мрежово управление

Защитен уеб интерфейс сигурно отдалечено администриране и управление, изготвяне на справки и доклади за извършените действия.

Сигурност, мащабируемост и поддръжка

Поддръжка на услугата от сертифицирани специалисти, отстраняване на неизправности. Надграждане на производителност при необходимост.

Предимства

Правна сила

Облачният квалифициран електронен подпис е равностоен на саморъчния подпис.

Сигурност

Използването на сертифицирани криптографски устройства за съхранение на облачните квалифицирани удостоверения и отдалечено подписване в инфраструктурата на Инфонотари гарантира високо ниво на сигурност и защита.

Изцяло онлайн и без хартия

Услугата One-Time Signature е най-подходящото решение за безхартиен обмен на документи с вашите клиенти с гаранция за законосъобразност и автентичност.