УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО КОМПЕТЕНТЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН:

НАП

www.nap.bg
 • Електронни услуги
 • Електронни услуги
 • Заявления
 • Заявления за използване на електронните услуги на НАП
 • Декларации
 • Декларация по чл. 51 от ЗКПО
 • Декларация по чл. 41 и 29а от ЗОДФЛ
 • Декларация обр. № 6
 • Уведомление по чл. 62, ал.4 от КТ
 • Уведомление по чл. 123, ал.1 от КТ
 • ДДС документи
 • Месечна справка-декларация
 • VIES декларация
 • Годишна справка-декларация
 • Приложение 6 към чл. 68, ал. 4
 • Плащания
 • Плащания на задължения
 • Интрастат
 • c

НОИ

www.nssi.bg
 • Електронни услуги на НОИ
 • Декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице"
 • Декларация обр. № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет, от фонд "Безработица" и други”
 • Декларация обр. № 5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски"

Агенция по вписванията

www.registryagency.bg

Министерски съвет

www.government.bg

Министерство на финансите

www.minfin.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

www.mrrb.government.bg
 • Електронно подписани документи се приемат на e-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg

Министерство на труда и социалната политика

www.mlsp.government.bg
 • Електронно подписани документи се приемат на e-mail: mail@mlsp.government.bg

Министерство на отбраната

www.mod.bg

Министерство на вътрешните работи

www.mvr.bg
 • Електронно подписани документи се приемат на e-mail: eldoc@mvr.bg

Министерство на външните работи

www.mfa.government.bg

Министерство на земеделието и горите

www.mzgar.government.bg
 • Електронно подписани документи се приемат на e-mail: edelovodstvo@mzp.government.bg

Министерство на здравеопазването

www.mh.government.bg

Министерство на културата

www.mc.government.bg

Министерство на околната среда и водите

www.moew.government.bg

Министерство на транспорта

www.mtc.government.bg

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

www.mdpba.government.bg

Министерство на държавната администрация и административната реформа

www.mdpba.government.bg

Министерство на икономиката и енергетиката

www.mi.government.bg

Държавна агенция "Гражданска защита"

www.cp.mdpba.government.bg
 • Електронният адрес е sacp@cp.government.bg

Държавна агенция за бежанците

www.aref.government.bg

Държавна агенция за защита на детето

www.sacp.government.bg
 • Електронно подписани документи се приемат на e-mail: esacp@sacp.government.bg

Национален Статистически Институт

www.nsi.bg
 • Електронно подписани документи се приемат на e-mail: register@nsi.bg

Администрация на Комисията за защита на потребителите

www.kzp.bg

Държавна комисия по сигурността на информацията

www.dksi.bg

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

www.dksbt.bg

Автомобилна администрация

www.rta.government.bg

Морска администрация

www.marad.bg

Агенция за социално подпомагане

www.asp.government.bg

Агенция по заетостта

www.az.government.bg

Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

www.mzgar.government.bg

Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната"

www.dsmo.bg

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

www.aeaf.minfin.bg

Агенция "Митници"

www.customs.government.bg

Агенция за държавна финансова инспекция

www.advfk.minfin.bg

Агенция за финансово разузнаване

www.fia.minfin.bg

Главна инспекция по труда

git.mlsp.government.bg

Комисия за финансов надзор

www.fsc.bg

EXTRI

www.extri.bg
 • Интегрирана система на Комисията за Финансов Надзор, Централен Депозитар и Българска Фондова Борса - София за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Басейнова дирекция - Благоевград, Западнобеломорски район

www.wabd.bg

Дирекция Национален парк - Благоевград, Рила

www.rilanationalpark.org

Институт по тютюна и тютюневите изделия

www.ttpi-bg.com