Документи за потребителя

Начало  •  Документи  •  Документи за потребителя

Документи за издаване на квалифицирано удостоверение за е-подпис на физическо лице

 • Валиден документ за самоличност
 • Нотариално заверено пълномощно, в случай че упълномощавате друго лице да Ви представлява пред Инфонотари
 • Нотариално заверено Искане за издаване на квалифицирано удостоверение за електронен подпис на физическо лице, в случай че упълномощавате друго лице:

Документи за издаване на квалифицирани удостоверения на юридическо лице

 • Валиден документ за самоличност на заявителя
 • Удостоверение за регистрация или акт за възникване, ако организацията не е вписана в Търговски или друг публичен регистър
 • Нотариално заверено пълномощно, в случай че Титуляря (лицето с делегирани правомощия) е различно от законния представител

  Образец на пълномощно е-подпис

 • В случай на упълномощаване на лице, което да представлява организацията/дружеството и Титуляря пред Инфонотари е необходимо и нотариално заверено пълномощно за Приносител.

  Образец на пълномощно Приносител

 • Нотариално заверено Искане за издаване на квалифицирано удостоверение за електронен подпис на физическо лице с делегирани правомощия, в случай че упълномощавате друго лице:

В зависимост от правната форма, държавата на регистрация и избрания тип удостоверение може да се изискат и допълнителни документи, необходими за установяване на определени обстоятелства и данни.

За допълнителна информация: (02) 921 08 90; 0888 09 77 10; 0889 22 00 75, или e-mail: info@infonotary.com.

 • Валиден документ за самоличност на заявителя
 • Удостоверение за регистрация или акт за възникване, ако организацията не е вписана в Търговски или друг публичен регистър
 • Нотариално заверено пълномощно, овластяващо представителя на юридическото лице, ако заявителя е лице различно от представляващия
 • Образец на пълномощно е-печат

 • Искане за издаване на квалифицирано удостоверение за електронен печат

В зависимост от правната форма, държавата на регистрация и избрания тип удостоверение може да се изискат и допълнителни документи, необходими за установяване на определени обстоятелства и данни.

За допълнителна информация: (02) 921 08 90; 0888 09 77 10; 0889 22 00 75, или e-mail: info@infonotary.com.

 • Документ за доказване на право за ползване на име
 • Доказателство за собственост на домейн (копие на договор или фактура)

В зависимост от правната форма, държавата на регистрация и избрания тип удостоверение може да се изискат и допълнителни документи, необходими за установяване на определени обстоятелства и данни.

За допълнителна информация: (02) 921 08 90; 0888 09 77 10; 0889 22 00 75, или e-mail: info@infonotary.com.

 • Удостоверение за вписване в Регистъра на БНБ за платежните институции
 • Доказателство за собственост на домейн (копие на договор или фактура)

В зависимост от правната форма, държавата на регистрация и избрания тип удостоверение може да се изискат и допълнителни документи, необходими за установяване на определени обстоятелства и данни.

За допълнителна информация: (02) 921 08 90; 0888 09 77 10; 0889 22 00 75, или e-mail: info@infonotary.com.

Документи за спиране, възобновяване и прекратяване на удостоверения

Подновяване на удостоверение за квалифициран електронен подпис/печат, издадено от Инфонотари, може да бъде извършено, само ако всички данни в удостоверението са непроменени и съдържанието на новото удостоверение е идентично с действащото удостоверение, с изключение на срока на валидност, като в новото удостоверение се вписва новият срок. Подновяване се извършва само на валидни удостоверения. Подновяване на валидно, с не прекратено действие удостоверение може да бъде направено само за още за един период на валидност.

Удостоверенията за облачен квалифициран електронен подпис не подлежат на подновяване. Инфонотари издава ново удостоверение за облачен подпис по искане на Титуляра, като се изпълнява първоначална процедура по издаване на квалифицирано удостоверение.

Процедура за подновяване:

Подновяване на удостоверението се заявява от Титуляра/Създателя на печата, вписани в действащото удостоверение, поне 10 (десет) дни преди изтичане периода на валидност на удостоверението.

Подаване на искането за подновяване може за се направи в офис на Инфонотари.

Инфонотари предприема действия за спиране на действието на издадени от него удостоверения за необходимия според обстоятелствата срок, но за не повече от 48 часа в следните случаи:

 • по искане на Титуляра, съответно на Автора, без да е длъжен да се увери в самоличността или в представителната му власт;
 • ако съществува основателно съмнение, че действието на удостоверението следва да бъде прекратено;
 • по искане на лице, за което според обстоятелствата е видно, че може да знае за нарушения на сигурността на частния ключ, като представител, съдружник, служител, член на семейството и др.
 • по искане на Комисията за регулиране на съобщенията при основателно съмнение, че действието на удостоверението следва да бъде прекратено;
 • по заповед на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, когато е налице непосредствена опасност за интересите на трети лица или при наличие на достатъчно данни за нарушение на закона.

Инфонотари спира действието на удостоверението в разумен, според обстоятелствата, срок след получаване на искането, публикува удостоверението в Списъка на спрените и прекратени удостоверения и уведомява Автора и/или Титуляря за валидността или надеждността на издаденото им удостоверение.

В периода на спиране удостоверение се счита за невалидно.

Процедура за спиране:

Авторът/Титулярът или упълномощено надлежно от него лице или лице, за което според обстоятелствата е видно, че може да знае за нарушения на сигурността на частния ключ, отправят искане за спиране на удостоверение чрез:

 • по телефон ползвайки Персонален идентификационен код, получен при първоначалната регистрация на Титуляря/Автора;
 • по факс или електронна поща;
 • лично в офис на регистриращ орган на Инфонотари.

При използване на последните два начина Авторът/Титулярът изпраща/представя попълнено

 • Искане за спиране на удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице

 • Искане за спиране на удостоверение за квалифициран електронен подпис/печат на юридическо лице

Предварителна идентификацията и автентификацията на лицата подали искане за спиране на удостоверение, и представителната им власт не се изисква.

Инфонотари възобновява действието на спряно удостоверение:

 • автоматично след изтичане на срока за спиране (48 часа), освен ако Титуляря/Създателя и/или Надзорния орган не поискат удължаване на срока на спиране;
 • при отпадане на основанията за спиране;
 • по искане на Титуляра, след като Инфонотари се е уверил, че той е узнал причината за спирането, както и че искането за възобновяване е направено вследствие на узнаването.
 • при писмено разпореждане/заповед за възобновяване на удостоверението издадена от Комисията за регулиране на съобщенията.

Процедура за възобновяване:

Титулярят/Авторът, Създателят на печат или негов упълномощен представител, подават искане за възобновяване на удостоверение, през клиентския портал, ако са регистрирани потребители и притежават валидни права за достъп до портала или лично в офис на регистриращ орган (линк към офисите и регистриращите органи), като представят следните документи:

 • валиден документ за самоличност;
 • нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на представителя за издаване и управление на удостоверения;
 • искане за възобновяване на удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице

 • искане за възобновяване на удостоверение за квалифициран електронен подпис/печат на юридическо лице

Инфонотари изважда спряното удостоверение от Списъка на спрените и прекратени удостоверения.

Удостоверението се счита за валидно от момента на възобновяване на действието му и публикуването му в базата данни на удостоверенията на Инфонотари.

Действието на издадени валидни удостоверения от Инфонотари се прекратява автоматично:

 • с изтичането на срока на валидност на удостоверението;
 • при прекратяване на юридическото лице на Доставчика на удостоверителни услуги без прехвърляне на дейността на друг доставчик на удостоверителни услуги.
 • установяване, че удостоверението е издадено въз основа на неверни данни.

Действието на издадени валидни удостоверения от Инфонотари се прекратява след проверка при:

 • смърт или поставяне под запрещение на Титуляря или на Автора;
 • прекратяване на юридическото лице на Титуляря;
 • прекратяване на представителната власт на Автора по отношение на Титуляря;

Процедура за прекратяване:

Авторът/Титулярът или Създателят на печат или упълномощеното надлежно от тях лице подават искане за прекратяване на удостоверение през клиентския портал, ако са регистрирани потребители и притежават валидни права за достъп до портала или лично в офис на регистриращ орган (линк към офисите и регистриращите органи), като представят следните документи:

 • валиден документ за самоличност на Авторът/Титулярът или Създателят на печат;
 • нотариално заверено пълномощно овластяващо, представителя на юридическото лице;
 • документ, доказващ представителната власт на Автора – съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, нотариално заверено пълномощно или друг овластяващ акт;
 • Искане за прекратяване на удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице

 • Искане за прекратяване на удостоверение за квалифициран електронен подпис/печат на юридическо лице

Проверката и потвърждаването на информацията в направените искания за прекратяване на удостоверения се обработват в разумен срок, като максималния срок е 24 часа от момента на приемане на документите.

След прекратяване на удостоверението Инфонотари го включва в Списъка на спрените и прекратени удостоверения и уведомява Титуляря/Създателя на печата по електронна поща.

Прекратените от Доставчика удостоверения не подлежат на възобновяване.